SAHNE SANATLARINA DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE HALK OYUNLARIYLA İLGİLENEN BİREYLERİN ETİK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE ETHICAL VALUES OF FOLK DANCERS IN THE TRANSFORM PROCESS TO SCENE ARTS

Author : Zeynel TURAN
Number of pages : 162-178

Abstract

Bu araştırmada, halk oyunları dansçılarının Danstaki Etik Değer davranışlarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu halk oyunları faaliyetlerine katılan, farklı yaş ve meslek gruplarına mensup 405 kadın ve 330 erkek (n=735) oluşturmaktadır. Çalışma, Afyon (n=38), Antalya (n=61), Artvin (n=87), Burdur (n=52), Bursa (n=36), Eskişehir (n=75), Isparta (n=50), İzmir (n=126), Kayseri (n=37), Kütahya (n=47), Samsun (n=69), Van (n=58) olmak üzere gönüllü 735 dansçı ile tamamlanmıştır. Çalışmaya ait veriler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Güz dönemi sömestr tatilinde (Ocak 15- Şubat 10) elde edilmiştir. Araştırmada, Taşkıran ve diğ. (2009) tarafından geliştirilmiş ve toplam 21 maddeden oluşan “Danstaki Etik Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (sürüm 20.0) ile analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Analizlerde Non-Parametrik testlerden Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve Psot-Hock- Tamhane testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre araştırmaya katılan halk oyunları dansçılarının danstaki etik değerlere yönelik davranışlarının yüksek (x̄=4,15) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre halk oyunları dansçılarının, dansta kabul gören etik değerlere uygun davrandığı ve danstaki etik değer davranışlarının “yeterli düzeyde” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Türk Halk Oyunları, Sahne Sanatları, Dans, Etik Değerler, Halk Dansları.

Read:243

Download: 91