YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE OKUMA KİTAPLARINDA YER ALAN FİİLLERİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF VERB FOUND IN THE TURKISH GRADED READERS FOR FOREIGNERS

Author : Gökçen GÖÇEN - Hamiyet GÖKMEN - Bedia ŞAHİN - Mustafa ÇELEBİ
Number of pages : 146-172

Abstract

Sözcüklerin öğretimi sürecinde sık kullanılan sözcüklerin seçilmesi, sözcüklerin basitten zor seviyeye doğru sınıflandırılması ve bu sınıflandırmanın takip edilmesi önemlidir. Bu seçim ve sınıflandırma sürecinde fiillerin de ayrı bir yeri vardır. Hangi seviyede, hangi fiillerin, ne kadar öğretilmesi gerektiğinin belirlenmesi sözcük öğretimi açısından bir ihtiyaçtır. Bu belirleme süreci, sıklık çalışmalarından çıkan sonuçlara göre yapılmaktadır. Sıklık çalışmaları, yabancılar için hazırlanmış ders kitapları ve öğrencilerin sözlü ya da yazılı anlatımları üzerinde yapılabilir. Aynı zamanda dilin bağlam içindeki kullanımını yansıtan okuma kitaplarının da incelenmesi hedef fiillerin farkına varılması açısından önemlidir. Bu önemden hareketle, çalışmada yabancılar için hazırlanmış okuma kitaplarında yer alan fiilleri, fiillerin kullanım sıklığını ve fiillerin dil seviyelerine nasıl dağıldığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, doküman analiziyle hazırlanan çalışmada doküman olarak Erdem Yayınları tarafından A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerinde hazırlanmış yabancılar için Türkçe okuma kitapları incelenmiştir. Çalışma sonucunda okuma kitaplarında kullanılan fiillerin neler olduğuna, kullanım sıklığına ve fiillerin dil seviyelerine dağılımına ulaşılmıştır.

Keywords

Türkçe Eğitimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Sözcük Öğretimi, Sözcük Sıklığı, Sözcük

Read:173

Download: 77