BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE BANKING SECTOR BY THE GRAY RELATIONAL ANALYSIS (GRA) METHOD

Author : Murat ÇAPKUR
Number of pages : 377-393

Abstract

Bankacılık sektörünün, ülke ekonomik göstergelerinden etkilendiğini söylemek mümkündür. Bu etkinin varlığını reel veriler yardımıyla ekonometrik bir şekilde göstermek amacıyla bu çalışmada bankacılık sektörü verileri ile ekonomik göstergeler kıyaslanarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda ilk olarak bankacılık sektör verileri Gri İlişkisel analiz yöntemi ile performans değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Daha sonra ise elde edilen performans sonuçları ise yine enflasyon ve büyüme oranı ile kıyaslanacaktır. Yapılan bu çalışmada Gri İlişkisel Analiz yöntemini uygularken kullanmış olduğumuz değişkenler ise beş ana grupta toplanmıştır. Bu ana gruplar ise; Sermaye Yeterliliği, Aktif Kalitesi, Likidite, Kârlılık ve Gelir Gider Yapısı şeklinde ayrıştırılmıştır. Bu beş gruba ait on beş alt değişken belirlenerek bu kriterler analiz kriterleri olarak kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada analiz dönemi olarak 2002-2018 dönemi ele alınmıştır. Bunun nedeni ise ülkenin dönemde yaşamış olduğu ekonomik hareketlilik sonucunda bankacılık sektöründe meydana gelen değişimi değerlendirebilmektir. Değerlendirme sonucunda, genel olarak enflasyon oranı arttığında ekonomik büyümede düşüş yaşandığında sektörün performansında artış olduğu görülmektedir. Sektörün yapısını bu bağlamda değerlendirdiğimizde, enflasyon oranı sektörün yapısı ile doğru orantılı ekonomik büyüme ise ters orantılı olduğu sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Türk Bankacılık Sektörü, Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Gri İlişkisel Analiz Yöntemi.

Read:135

Download: 61