ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSİNE BAKIŞ AÇILARININ MOTİVASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF STUDENTS' PERSPECTIVE ON ACCOUNTING COURSE ON THEIR MOTIVATIONS: THE CASE OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES AT KAFKAS UNIVERSITY

Author : Seda AĞGÜL
Number of pages : 296-308

Abstract

Üniversitelerde yürütülen muhasebe dersleri öğrenciler tarafından genellikle zor ve karmaşık olarak görülmektedir. Derse bu şekilde önyargılı olarak başlayan öğrencilerin dersten verim almaları da bu oranda zorlaşmaktadır. Bu durum hem öğrenciyi hem de dersi veren öğretim elemanını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda öğrencinin derse gelmeden önce derse olan bakış açısının motivasyonu üzerindeki etkisi, dersle ilgili elde edeceği başarıyı büyük oranda etkilemektedir. Bu etki göz önüne alınarak yapılan çalışmada amaç, öğrencilerin muhasebe dersine olan bakış açılarının muhasebe dersine motive olma düzeylerindeki etkisini ölçmektir. Öğrenciler üzerinde uygulanan anket çalışmasından elde edilen sonuç, muhasebe dersine olan bakış açısının motivasyonu etkilediği yönündedir. Bu amaçla ele alınan araştırma Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde muhasebe dersi alan 157 öğrenciyi kapsamaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında toplanan veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Araştırmada yararlanılan anketlerin güvenilirlik ve geçerliliğini ölçmek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Çalışmada amaca ulaşmak için belirlenen hipotez; korelasyon ve yapısal eşitlik modeliyle test edilmiş, sonuçlar bu kapsamda yorumlanmıştır. Analizler sonucunda ulaşılan bulgularla öğrencilerin muhasebe dersine olumlu bakış açılarının onların motivasyonlarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Keywords

Muhasebe Dersi, Bakış Açısı, Motivasyon

Read:186

Download: 114