METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA SİNEMA RESİM İLİŞKİSİ
CINEMA PICTURE RELATION IN THE CONTEXT OF INTERTEXT

Author : Ufuk UĞUR
Number of pages : 87-107

Abstract

Sinema keşfinden günümüze kadar öncelikle ticari bir araç ve kitlelere eğlence sunan kapitalist bir pratik olarak ortaya çıkmıştır. Sinemanın sanat formu olarak kabul görmesi, kurgusal nitelik ve etkili anlatımı sayesinde dış dünyanın aktarılması ya da yorumlanması süreciyle gerçekleşmiştir. Sinemanın günümüze kadar geçirdiği süreç ve anlatı yapıları da dikkate alarak klasik ve modern dönemin ardından özellikle postmodern dönem günümüz sanat yaklaşımı belirlemektedir. Günümüz postmodern sineması da karma yapısı sayesinde bütün sanat dallarını kendinde birleştiren, harmanlayan yapıdadır. Kendine özgü anlatım dilini resim fotoğraf gibi sanatlardan aldığı yansıtmacı, tiyatrodan devraldığı kurgusal hikaye anlatımı ile biçimleyen sinema bu özellikleri işleyip zenginleştirebilen etkili ve günlük yaşam içerisinde yoğun olan popüler sanat dalıdır. Teknik olarak bir film şeridi üzerine fotografik görüntülerin ard arda kaydedilip beyaz perdeye yansıtılması ilkesine dayanan sinema anlatım dilini oluştururken neredeyse bütün sanat disiplinlerinden yararlanır. Günümüz postmodern sanat anlayışı da farklı sanat disiplinlerinin birbirleriyle olan ilişkileri üzerine örülüdür. İçinde bulunduğumuz postmodern dönem sanat anlayışında metinlerin okuma yöntemi olarak metinlerarasılık kavramının benimsendiği görülmektedir. Bu çalışmanın omurgasını oluşturan sinema alanında farklı çalışmaların birbirlerini alıntılama, kopyalama, birbirlerine gönderme vb. işlemler metinlerarasılık bağlamında değerlendirilir. Sanat disiplinleri arasındaki yoğun ilişkilerin artması nedeniyle günümüzde metinlerarasılık kavramından başka onun özel bir biçimi olan göstergelerarasılık yaklaşımının kullanılması da kaçınılmaz görünmektedir. Bu çalışmada sanat evreninde resim ve filmler arasındaki öykünme, yansılama vb. alışveriş işlemlerini ifade etmek için göstergelerarasılık tanımlaması kullanılacaktır. Göstergelerarasılık kavramı son dönemde bir sanat disiplininin diğer sanat disiplinleri ile kurulan alışveriş işlemlerini ifade etmek için kullanılır. Kavram sinemaya uyarlandığında sinemanın diğer sanat disiplinleri ile olan (sinema-edebiyat, sinema-fotoğraf, sinema-resim vb.) alışveriş işlemleri göstergelerarasılık bağlamında değerlendirilmektedir.

Keywords

Sinema, Postmodernizm, Metinlerarasılık, Göstergelerarasılık

Read:174

Download: 81