FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
INVESTIGATION OF TRAIT ANXIETY LEVELS OF FOOTBALL COACHES (A SAMPLE OF ELAZIĞ)

Author : Atakan AKSU
Number of pages : 368-376

Abstract

Bu çalışma ile Elâzığ’da görev yapan futbol antrenörlerinin sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2020 yılında Elazığ ilinde faal olarak görev yapan futbol antrenörleri oluşturmakta olup, örneklemini ise 53 futbol antrenörü oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde katılımcıların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu (eğitim durumu, yaş, antrenör olarak çalışma yılı, medeni durum ve belge tipi) ve kaygı düzeylerini belirlemek için Spielberger (1970) tarafından geliştirilen ve Öner ve Le Compte Türkçeye uyarlanması yapılan “Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılarak, yüzde (%), frekans (f) ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Gruplar arası karşılaştırma için t testi ve varyans analizi (Anova) testinden faydalanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Elde edilen verilere göre; araştırmaya katılan antrenörlerin yaş, medeni durumu, çalışma yılı, eğitim durumu ve belge türüne değişkenlerine bağlı olarak antrenörlerin sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. Çalışma bulguları doğrultusunda, Elazığ ilinde futbol antrenörlüğü yapan bireylerin sürekli kaygı düzeyi genel puanlarının 46,71 puan ile ortalama sürekli kaygı seviyesinde oldukları görülmektedir. Sonuç olarak; araştırma neticesinde antrenörlerin kaygı düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda araştırma sonuçları spor bilimcilere, psikologlara ve bu konuda çalışan akademisyenlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Spor, Antrenör, Futbol, Sürekli Kaygı

Read:127

Download: 58