ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL İSTİSMAR DÜZEY, ALGI VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
AN EXAMINATION ON THE EMOTIONAL ABUSE LEVEL, PERCEP-TION AND OPINIONS OF STUDENTS IN DEPARTMENT OF CHILD DEVELOPMENT

Author : Perihan CİVELEK
Number of pages : 277-295

Abstract

Çalışmada çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin duygusal istismar düzey, algı ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada nicel veriler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde öğrenimine devam eden 136 öğrenciden, nitel veriler ise 40 öğrenciden elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin algıladıkları duygusal istismar puan ortalamaları 134,75 olarak bulunmuş, en yüksek ortalamanın birinci sınıf öğrencilerine ait olduğu belirlenmiştir. Çalışmada duygusal istismar ile sadece yaşanılan yer değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş, anlamlı farkın şehir merkezi ile köyde yaşayan öğrencilerin puanları arasında olduğu görülmektedir. Duygusal istismara ilişkin katılımcıların ifadeleri incelendiğinde ise öğrencilerin duygusal istismarı daha çok başkalarının duygularını önemsememe/küçümseme şeklinde tanımladıkları; duygusal istismara neden olan en temel etkenin başkalarına duygusal/psikolojik açıdan baskı yapmak olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların çoğunun çocukların daha çok ebeveynleri tarafından duygusal istismara maruz kaldıklarını belirttikleri ve bunu akranlarla kıyaslama, evlat ayrımı yapma, ilgisizlik ve azarlama yoluyla gerçekleştirdiklerini düşündükleri görülmektedir.

Keywords

İstismar, duygusal istismar, psikolojik istismar, duygusal kötü muamele

Read:132

Download: 58