ADÖLESANLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ İLE BESLENME-EGZERSİZ DAVRANIŞI VE ZAMAN YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND NUTRITION-EXERCISE BEHAVIOR AND TIME MANAGEMENT IN ADOLESCENTS

Author : Mustafa AKIL - Numan YILMAZ
Number of pages : 27-35

Abstract

Bu çalışmada, adölesanların fiziksel aktivite seviyeleri ile beslenme-egzersiz davranışları ve zaman yönetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 14-17 yaş grubu 1182 kişi katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Fiziksel Aktivite Soru Formu, Zaman Yönetimi Ölçeği ve Beslenme Egzersiz Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların fiziksel aktivite düzeyleri ile zaman planlaması alt boyutunda pozitif yönde, zaman tutumları alt boyutunda pozitif yönde, zaman harcattırıcılar boyutunda negatif yönde, toplam zaman yönetimi ile arasında pozitif yönde ilişki bulunuştur. Beslenme-egzersiz davranışı incelendiğinde, katılımcıların psikolojik/bağımlı yeme davranışının orta düzeyde, sağlıklı beslenme ve egzersiz davranışının orta düzeyde, sağlıksız beslenme ve egzersiz davranışlarının orta düzeyde, öğün düzeni ile ilgili davranışlarının ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; adölesanların fiziksel aktivite seviyelerinin düşük, zaman yönetiminin ve beslenme-egzersiz davranışlarının orta seviyede olduğu söylenebilir. Ayrıca fiziksel olarak aktif olma durumu zaman yönetimini ve beslenme-egzersiz davranışlarını olumlu yönde etkileyebilmektedir.

Keywords

Adölesan, Fiziksel Aktivite, Zaman Yönetimi, Beslenme

Read:253

Download: 104