MARKA KİŞİLİK BOYUTLARI İLE ETİK DAVRANIŞ ALGILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND PERSONALITY DIMENSIONS AND ETHICAL BEHAVIOR PERCEPTIONS

Author : Dılvin ER - Polat CAN
Number of pages : 476-499

Abstract

Globalleşen piyasada ürün alternatiflerinin artması ve tüketicinin bu alternatiflerden birini seçmesi karmaşık ve zor bir hal almıştır. Sağlıklı bir toplum ve ekonominin oluşması etik ve sosyal sorumluluk bilinci ile paraleldir. Dolayısıyla işletmeler kadar tüketicilere de görev düşmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, tüketicilerin tüketici etiği konusundaki algılamaları ölçülmüş ve kullanmış oldukları markayı ne denli tanıdıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece, tüketicilerin tüketici etiği temel alınarak hangi davranışları kabul edip etmediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, marka kişilik boyutları ve etik algılar arasındaki ilişkiler incelenmeye çabalanmıştır. Bu kapsamda anket formu ile bilgiler toplanmış ve bireyler, demografik özellikleri baz alınarak tüketici etiğinin algılanışı açısından değerlendirilmiş ve tüketici etiğinin oluşumuna yön veren faktörler belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Tüketici Davranışı, Marka Kişiliği, Etik

Read:221

Download: 82