ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN (AHP) MATEMATİKSEL YAPISI
MATHEMATICAL STRUCTURE OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

Author : Ali ERDOĞAN
Number of pages : 18-26

Abstract

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, karar problemlerine optimal çözümler bulmak amacıyla kullanılır. Bu yöntemler, karar vericilere; alternatiflerin gruplandırılarak kriterlere göre sıralanması ve en uygun alternatifin belirlenmesi imkanlarını sağlar. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), problemlerin hiyerarşik yapıda modellenebilmesini sağlayan en önemli yöntemdir. Öyle ki bu yöntem; problemlerin amaç, kriterler, alt kriterler ve alternatifler hiyerarşisi kurularak çözülmesini sağlar. AHP Yönteminin mantığı; ortaya konan amacın gerçekleştirilmesi adına seçim yapılabilecek alternatiflerin belirlenmesi ve ağırlıkları saptanmış olan kriterlerin birer ölçüt olarak değerlendirilmesidir. Bununla birlikte AHP, hem objektif hem sübjektif düşünceleri karar sürecine dahil eder. AHP Yönteminin diğer yöntemlerden farkı; problemi bileşenlere ayırması ve bu bileşenleri hiyerarşik biçimde düzenlemesidir. Yine diğer yöntemlerden farklı olarak, AHP, nicel faktörlerin yanı sıra nitel faktörleri de sürece dahil eder. Günümüzde AHP Yöntemi, özellikle planlama, kaynak tahsisi, fayda/maliyet analizi, optimizasyon alanlarında sıklıkla uygulanmaktadır; bankacılık sektöründe performans değerlemeden en uygun tedarikçi seçimi konusuna kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Profesör Thomas L. SAATY tarafından geliştirilen Analitik Hiyerarşik Proses Yönteminin yapısı incelenmiş ve diğer yöntemlere göre üstün yanları açıklanmıştır, Expert Choice yazılımı hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords

Çok Amaçlı Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Proses, Karşılaştırmalı Yargılar, Expert Choice Yazılımı

Read:307

Download: 121