LİRİK SOYUT SANATININ ORTAYA ÇIKIŞI VE 1950 SONRASI TÜRK LİRİK SANATININ GELİŞİMİ
EMERGENCE OF LYRIC ABSTRACT ART AND DEVELOPMENT OF TURKISH LYRIC ART AFTER 1950

Author : Fahrettin GEÇEN - Arif Esen BAYKURT
Number of pages : 128-141

Summary

Lirik Soyut sanat II. Dünya savaşı sonrası Avrupa (Fransa)’da ortaya çıkmış, Türkiye’de ise figüratif, manzara ve geometrik soyutun dışında 1950’lerden sonra görülmüştür. Araştırmanın amacı Avrupa, Amerika lirik soyut sanatı ile 1950 sonrası Türkiye’de ortaya çıkan Lirik sanatı ve sanatçıları arasındaki fark ve benzerlikleri ortaya çıkartmaktır. Araştırmanın önemi ise Lirik sanatının Avrupa ve Amerika’daki durumu ile Türkiye’deki yerinin ortaya çıkarılmasıyla sanattaki yerini (konumu) belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmış olup literatür taraması yapılarak makale, tez, İnternet kaynakları, Lirik sanata ait Amerika ve Avrupa’daki Dokümanter DVD’lere bakılarak araştırma yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Avrupa ve Amerika Lirik sanatçıları ve 1950 sonrası Türk Lirik sanatçıları oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda ise Amerika’daki soyut ekspresyonizmle rekabet halinde olan Lirik (informel) George Mathieu’ya göre; bir çalışmanın hiçbir referansa dayanmaması bize doğadanda referans almamayı salık verirken Adnan Turani’ye göre ise çalışma soyutlamadan sonra da Lirik soyuta geçebildiği gibi non-figüratifte çalışılabiliniyordu.

Keywords

Soyut Sanat, İnformel Sanat, Ekspresyonizm, İnformel Soyut, Lirik Figüratif Soyut

Read:194

Download: 85