NEFRET ETSİNLER, YETER Kİ KORKSUNLAR: AVRUPA’DA ZULÜM DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU VE DÖNÜŞÜMÜ (1250-1600)
LET THEM HATE, SO LONG AS THEY FEAR: THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF CRUELTY AND ITS TRANSFORMATION IN EUROPE (1250-1600)

Author : Mehmet Talha KALKAN
Number of pages : 247-269

Abstract

Modern devlet yapısının şekillenmeye başladığı Erken Modern Dönemde tartışılan en önemli konulardan biri de zulüm kavramının ne olduğu, nasıl bir mahiyet gösterdiği ve onun ideal bir devlet adamı tarafından benimsenip benimsenmediği konusu üzerinedir. Neredeyse tüm Orta Çağ döneminde ilahi, soyut ve ruhsal bir mahiyete sahip olduğuna inanılan zulüm kavramı Tanrı’nın ilahi planı içerisinde düşünüldüğünden üzerine çok fazla çalışma yapılmamış fakat Aquinolu Tommaso ile bu düşünce büyük bir kırılmaya uğrayarak kısmen de olsa onun ne olduğu anlaşılmaya çalışılmış ve kan, şiddet ve vahşet dışında bir durum doğurmadığından zulüm uzak durulması gereken bir kavram olarak görülmüştür. Sonrasında, anlamı ve kapsamı bakımından ciddi tartışmalara neden olan zulüm birçokları tarafından kötü bir kavram olarak görülmüş olsa da İtalyan Savaşlarına tanıklık etmiş olanlar onun hükümdarlar ve devletler adına ne denli faydalı ve işlevsel bir özelliğe sahip olduğunu fazlasıyla tecrübe etmişlerdir. Dolayısıyla, Niccolo Machiavelli, Francesco Guicciardini ve Paolo Rosello gibi isimler bu kavrama önemli yer atfederken dini devlet yapısından ayırmayan birçok geleneksel bakış açısına sahip düşünür için zulüm ve zalimlik ideal bir hükümdara yakışmayan aşağılık bir elbiseden başka bir şey değildir. İşbu çalışmada da bu tartışma ele alınarak zulüm kavramının geçirmiş olduğu dönüşüm süreci ele alınacaktır.

Keywords

Zulüm, Şiddet, Erdem, Devlet Çıkarı, Mutlakıyet

Read:255

Download: 81