KÜRESELLEŞME VE HEGEMONİK GÜCÜ
GLOBALIZATION AND HEGEMONIC FORCE

Author : Mehmet TAN
Number of pages : 299-310

Abstract

Çalışma, küresel güçlerin, küreselleşme ile elde ettikleri egemenliklerinin ekonomi, siyaset, kültür alanlarına yansımalarını tartışmaktadır. Küreselleşme, zaman ve mekânın getirdiği kısıtlamaların azaldığı, her yere ulaşmanın olanaklı hale geldiği, farklı yerlerin birbirine iletişim ve etkileşime girdiği bir süreci ifade eder. Küreselleşmenin getirdiği olanaklar, toplumların küreselleşmeye ayak uydurmaya çalışmasına neden olmaktadır. Dünyada ekonomik alanda yaşanan gelişmeler, küresel bir ekonomik sistemin oluşmasına ve küresel güçlerin etkinliğine işaret etmektedir. Ekonomik gelişmeler beraberinde küreselleşmenin siyasete etkisini kaçınılmaz kılmaktadır. Ulus ötesi şirketlerin artması uluslararası bir hukukun oluşumuna neden olurken, bu minvalde oluşan organizasyonların hukuku ulusal devletlerin hukukun üstünde yer alacak şekilde konumlandırılmaktadır. Küreselleşmenin ekonomik ve siyasi alanın yanı sıra kültürel alanda da etkisi kaçınılmazdır. Küreselleşmeyle beraber bir kültür emperyalizmi yaşandığı ve küresel bir kültürün oluşumuna neden olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma, küreselleşme kavramını hegemonik bir güç olarak ele almaktadır. Küreselleşmenin ekonomik, kültürel ve siyasi boyutları incelenirken bu alanda ortaya çıkan değişimler hegemonya ile ilişkisi irdelenmektedir.

Keywords

Küreselleşme, Hegemonya, Küresel Ekonomi, Küresel Siyaset, Kültür Emperyalizmi

Read:209

Download: 79