ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ STAJ YAPTIKLARI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
MIDDLE SCHOOL MATHEMATIC TEACHER CANDIDATES’ OPINIONS RELATED TO THEIR TEACHERS IN THE SCHOOLS WHERE THEY DO INTERNSHIP

Author : Selahattin BEYENDİ
Number of pages : 115-135

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıfta okuyan öğrencilerin okul deneyimi dersi kapsamında staj gördükleri okullardaki matematik öğretmenlerine yönelik görüşlerini incelemektir. Bu çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması benimsenmiştir. Bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmaya katılan 61 öğretmen adayına açık uçlu beş tane soru sorulmuş ve bu sorulara verilen cevaplara ilişkin görüşler yazılı olarak alınmıştır. Çalışmada elde edilen görüşler Mesleki Bilgi ve Beceri ile Tutum ve Değerler olmak üzere iki tema etrafında toplanmıştır. Bu temalardaki görüşler analiz edildikten sonra alt temalar halinde gruplandırılarak tablo şeklinde sunulmuştur. Çalışma sonucunda öğretmen adayları staj hocalarını daha çok yöntem ve teknik, öğretim teknolojileri, sınıf yönetimi, iletişim, disiplin, hoşgörülü, rol-model, sinirli ve adil olma gibi alt temalarda olumlu veya olumsuz düşüncelerini belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının birçoğu uygulama öğretmenlerinin genel olarak öğretmenlik mesleği genel yeterliliklerine uyduğunu ve kendileri için rol-model olabileceklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Okul Deneyimi, Öğretmen Adayı, Matematik Öğretmeni, Öğretmen Yeterliliği.

Read:255

Download: 104