BUDİZM’İN ERKEN DÖNEMİNDE KADIN
WOMEN IN THE EARLY PERIOD OF BUDDHISM

Author : Hüsamettin KARATAŞ
Number of pages : 233-247

Summary

Budizm’de kadın meselesi birçok açıdan ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu konuların arasında; Sakyamuni Budda’nın orta yol öğretisinde kadının yeri ve konumu, kutsal metinlerde kadınlara nasıl bir rol biçildiği ve ne kadar yer verildiği, Budist ruhban teşkilatı Sangha’ya mensup keşişlerin kadın algısı, kadınların kurtuluşu nasıl elde edebileceği, kadının sosyal ve dini hayattaki statüsü ile toplumun kadına bakışı gibi konuları saymak mümkündür. Burada sözü edilen konu başlıklarını tek tek ele alıp değerlendirmek bu çalışmanın kapsamını ve sınırlılıklarını aşacak niteliktedir. Bu yüzden çalışma daha ziyade Sakyamuni Budda ve dolayısıyla kutsal metin merkezli eğilimler ile Sangha teşkilatının oluşum aşamalarında kadına bakış açısıyla sınırlandırılacaktır. Ancak çalışmanın bütünlüğü açısından bahsi geçen konular, gerekli görüldüğünde, genel olarak değerlendirilecektir.

Keywords

Kadın, Budizm, Sakyamuni Budda, Manastır, Bhikhuni, Sangha Teşkilatı

Read:

Download: