ÖRGÜTSEL İLETİŞİM DOYUMU İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMUNICATION SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Author : Özlem DUĞAN - Barış KOÇ
Number of pages : 108-127

Summary

İnsan unsurunu merkeze alan son dönem örgüt yapısında, örgütün devamlılığını verimli bir şekilde sürdürebilmesi, çalışanlarının örgüte bağlılıkları ile doğrudan ilişkili hale gelmeye başlamıştır. Üyesi oldukları örgütle geliştirdikleri ilişkilere göre ayrılma ya da örgütte kalma kararı veren çalışanlar, bu kararı vermede bazı unsurlardan etkilenmektedirler. Bu unsurlardan biri de örgütsel iletişim doyumudur. Bu doyum derecesinin seviyesi örgütsel bağlılık seviyesi ile ne derecede ilişkili olduğunun araştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak Uşak Üniversitesinde görev yapmakta olan toplam 344 akademik ve idari personel çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu kapsamda iletişim doyum ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeğinden oluşan bir anket ile gerekli veriler toplanarak SPSS 22 istatistik programında analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda hem akademik personelin hem de idari personelin örgütsel iletişim doyumlarının, örgütsel bağlılık genel düzeyleri ile istatistiki olarak pozitif yönde ve değişen kuvvetlerde anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

İletişim Doyumu, Örgütsel Bağlılık, Akademik, İdari Personel.

Read:178

Download: 82