YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİĞE İLİŞKİN ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK ÇALIŞMASI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ VE İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖRNEKLERİ
METACOGNITIVE AWARENESS STUDY ON INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP: EXAMPLES FROM DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY AND IZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Author : Özge ÖZTÜRK
Number of pages : 309-320

Summary

Bu çalışmanın amacı, İzmir ilinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin yenilikçi girişimciliğe ilişkin üst bilişsel farkındalıkları ile içinde bulundukları ortam özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya iki üniversiteden toplam 297 lisans son sınıf öğrencisi katılım sağlamıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, her iki üniversitede yenilikçi girişimciliğe ilişkin üst bilişsel farkındalık ölçeğinin, planlama ve izleme alt boyutunun puan sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Ayrıca bu üniversitelere göre ortam özellikleri belirlemeye yönelik ölçeği, destekler ve engeller alt boyutunun puan sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu çalışma neticesinde, üniversite öğrencilerinin yenilikçi girişimciliğe ilişkin üst bilişsel farkındalıklarını arttırmak için çevrelerinde yer alan destekleyici faktörleri arttırmamız ve engelleyici faktörleri de azaltmamız gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Yenilikçi Girişimcilik, Üst Bilişsel Farkındalık, İnovasyon

Read:288

Download: 126