SANAYİ 4.0 SÜRECİNDE SİBER GÜVENLİK İŞLETMESİNİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF CYBER SECURITY MANAGEMENT IN INDUSTRY 4.0 PROCESS

Author : Zeynep AYER - Birol AKGÜL - Barış HERGÜL
Number of pages : 367-381

Abstract

Bu çalışmada Sanayi 4.0 sürecinde faaliyet gösterecek işletmelerde siber güvenlik ihtiyacına olan öneme dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, Sanayi 4.0 süreci ve bu süreci mümkün kılan teknolojik faktörlere ilişkin literatür taraması yapılarak elde edilen veriler paylaşılmıştır. İkinci bölümde; siber güvenlik ortam kavramlarına dair elde edilen veriler analiz edilerek paylaşılmıştır. Son olarak da internet tabanlı sistemlerde bulunan bilgiye hızlı ulaşma ve üretim uygulamalarının özgün kalabilmesi için oluşturulacak siber güvenlik işletmelerinin önemi hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu çalışmada metodoloji olarak; literatür taraması ve nitel ve nicel verilere dayalı kurgulama yöntemleri seçilmiştir. Çalışma sonucunda hem Sanayi 4.0 konusundaki bilimsel çalışmalara hem de bu süreç alt yapısında kurulan siber güvenlik işletmelerine yönelik ikincil veri sağlanarak katkı sunulacağı öngörülmektedir.

Keywords

Sanayi 4.0, Siber Güvenlik, Savunma ve Emniyet

Read:209

Download: 80