FITNESS TESİSLERİNİ KULLANAN KİŞİLERİN BULUNDUKLARI ORTAMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DETERMINATION OF THINKING ABOUT THE ENVIRONMENT WHO USE THE FITNESS CENTERS

Author : Ömür GÜLFIRAT
Number of pages : 274-284

Summary

Bu araştırmanın amacı fıtness tesislerini kullanan kişilerin bulundukları ortama yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan seçilmiş bazı özel fitness tesislerine düzenli olarak giden kişiler arasından kolayda örnekleme tekniği ile belirlenmiş 189 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcılara ait bazı bilgiler, kişisel bilgi formu uygulaması ile elde edilmiştir Spor tesislerinden yararlanan kişilerin bulundukları ortama yönelik düşüncelerinin belirlenmesi için, Yıldırım (2017) tarafından geliştirilen “Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği’’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 25 paket programına aktarılmıştır. İstatistiki işlem olarak Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların cinsiyet değişkenine göre spor tesisleri memnuniyet ölçeği hijyen alt boyutunda, Spor yapma durumuna göre Antrenör Yaklaşımı, Destek Personeli Yaklaşımı, Kişisel ve Sosyal Gelişim, Hijyen, Kantin Hizmetleri, Program Desteği,Atmosfer,Uygunluk Rahatlık alt boyutlarında ve Tesis kullanma süresi değişkenine göre Kişisel Sosyal Gelişim, Hijyen, Antrenör Yaklaşımı alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p <0.05). Fitness tesisleri kullanıcılarının memnuniyet düzeyleri bazı parametrelere göre farklılık göstermektedir.

Keywords

Fitness, Spor tesisi, Müşteri Memnuniyeti

Read:156

Download: 65