ÇEVİRİBİLİMDE ‘PARADİGMA’ VE ‘TURN’ KAVRAMLARININ TÜRKÇE LİTERATÜRDEKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT OF USAGES OF ‘TURN’ AND ‘PARADIGM’ CONCEPTS IN TRANSLATION STUDIES IN TURKISH LITERATURE

Author : Sema KOÇLU - Filiz ŞAN
Number of pages : 230-249

Summary

Avrupa’da teknolojik ve siyasi alandaki gelişmeler dünyada batı merkezli toplumsal bir dönüşüme yol açmıştır. Bunun sonucunda toplumun araştırılması gibi çalışmalar hız kazanmış ve sosyal bilimlerin mevcut yöntem ve bakış açısının yetersiz kalmasıyla sosyal bilim kavramının anlamsal sınırları genişlemiştir. Bilim anlayışının değişmesi ve toplumun odağa alındığı araştırmaların artmasıyla birlikte, disiplinlerarası çalışmalara ihtiyaç duyulmuş ve yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır. Yeni bilim dalları terminolojik kullanımlarının çeşitlenmesine, farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu süreçte, farklı kuram ve yöntemler çıkmakta ve alanın kendi bilim dili oluşmaktadır. Buna göre alan terminolojisinin oluşması da önemlidir. Bu çalışmanın amacı bunun öneminin farkında olarak, çeviribilimde terminolojik kullanımlardaki sorunlara dikkat çekmek ve bu sayede çeviribilim terminolojisi konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlamaktır. Bu amaçla bilimsel çalışmalarda sıkça karşılaşılan ‘paradigma’ ve ‘turn’ kavramlarının çeviribilimdeki kullanımları odağa alınmıştır. Bu çalışma kapsamında iki kavramın genel kullanımları ortaya koyulmuş ve çeviribilimdeki kullanımları doküman inceleme yöntemiyle irdelenip değerlendirilerek Türkçe literatürde bu kavramlarındaki kullanım sorunları somutlaştırılmıştır.

Keywords

Paradigma, Turn, Terminoloji, Çeviribilim, Disiplinlerarasılık.

Read:275

Download: 116