PTT AVM üzerinden alışveriş yapan Y ve Z kuşağı müşterilerinin dijital medya pazarlaması üzerine düşünceleri ve online karar verme tarzlarına etkisi
THE OPINIONS OF Y AND Z GENERATION CUSTOMERS WHO SHOP ON e-PTT AVM ON DIGITAL MEDIA MARKETING AND THEIR EFFECT ON ONLINE DECISION MAKING STYLES

Author : Serkan AYCİL - Zekeriya SAÇAN
Number of pages : 220-229

Summary

Yapılan araştırmada Y ve Z kuşağındaki dijital alışveriş tüketicilerinin PTT AVM kullanımlarında, online karar verme tarzları arasındaki farkların incelenmesi ve online karar verme tarzıyla kuşağın ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2019 Aralık-2020 Ocak ayları arasında İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden ve PTT AVM kullanan tüketiciler, örneklemini ise gönüllülük usulüyle araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 410 PTT AVM kullanıcısı oluşturmaktadır. Online karar verme tarzlarından alışkanlık halinde yüksek kaliteye duyarlı, markaya duyarlı, yenilikçi modaya duyarlı ve ürünün portatifliğine duyarlı tüketici yapısı Z kuşağında; fiyata duyarlı, web sitesi içeriği ve arayüzüne duyarlı tüketici yapısı ise Y kuşağında daha fazla ön plandadır. Fark analizi sonuçlarına göre yenilikçi modaya duyarlı ve web sitesi içeriğine duyarlı tüketici yapıları gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre, yenilikçi modaya (r=-0.240; p<0.01) ve web sitesi içeriğine duyarlı olma (r=0.124; p<0.05) ile kuşak arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır.

Keywords

PTT AVM, Z kuşağı, Y Kuşağı, Online karar verme

Read:429

Download: 201