TANBÛRİ CEMİL BEY’İN KLASİK KEMENÇE İLE PESENDİDE TAKSİMİNİN AREL NAZARİYATINA GÖRE ANALİZİ
THE ANALYSIS OF TANBÛRİ CEMİL BEY’S PESENDİDE CLASSİCAL KEMANCHE TAKSİM ACCORDİNG TO AREL THEORY

Author : Ömer ÖZDEN - Gizem ŞAHİN
Number of pages : 31-37

Summary

Türk Müziği saz icracılığının önde gelen isimlerinden biri olan Tanbûri Cemil Bey, gerek bestekarlığıyla gerek taksim icralarıyla Türk Müziğine önemli katkılarda bulunmuştur. Hem kendi döneminde hem de kendinden sonraki dönemlerde bir ekol haline gelmiş, özellikle taksimleri teknik ve makamsal açıdan herkesi etkilemiştir. Bu araştırma, Tanbûri Cemil Bey’in Pesendide makamındaki klasik kemençe taksim icrasının günümüzde kullanılan Arel nazariyatı ile arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Arşiv taraması ile pesendide taksim icrasına ulaşılmış ve notaya alınmıştır. Ardından makamsal seyir bakımından incelenmiştir. Pesendide makamına ait bilgiler Arel’in Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri adlı kitabından alınmış ve Tanbûri Cemil Bey’in taksimi ile karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda Arel’in Pesendide makamı tanımı ile Tanbûri Cemil Bey’in taksim icrası arasında benzerlik ve farklılıkların olduğu görülmüş ve yapılan karşılaştırmalar sonucunda bu benzerlik ve farklılıklara yer verilmiştir.

Keywords

Pesendide Makamı, Tanbûri Cemil Bey, Arel Nazariyatı, Pesendide Taksim

Read:991

Download: 803