TEFSÎR-İ EBU’L-LEYS SEMERKANDÎ KASTAMONU NÜSHASI TANITIM YAZISI
TEFSÎR-İ EBU’L-LEYS SEMERKANDÎ KASTAMONU COPY INTRODUCTION

Author : Erol TOPAL
Number of pages : 86-90

Summary

Kur'an Tefsirleri genel olarak rivayet ve dirayet tefsirleri olmak üzere iki kola ayrılır. Tefsîr-i Ebu’l-Leys Semerkandî’nin tefsîri, rivayet tefsîrleri içinde yer almaktadır. Bu tefsîr, Ebu’l-Leys Semerkandî tarafından Arapça olarak yapılmıştır. Daha sonra Türkçeye çevrilmiş olan Semerkandî’nin tefsîri, Anadolu’da tercüme edilen ilk Kur’an tefsîri olarak kabul edilmektedir. Tanıtımı yapılan eser, Kastamonu El Yazmaları Kütüphanesi 37 Hk 2900 numarada kayıtlıdır. Eserde, kitabın Numaniye Medresesinden geldiğini belirten bir not vardır. Eserin aktarıcısı hakkında açıkça bir bilgi eserde mevcut değildir. Eser, metin olarak 320 varaktır. Tefsir edilen kısım En'am suresinden Kehf suresinin sonuna kadardır. Eser okunaklıdır ve herhangi bir tahribat söz konusu değildir. Ayetler, hadis ve konu başlıkları kırmızı mürekkeple; açıklamalar ise siyah mürekkeple yazılmıştır. Eserin dil özelliklerinden 14. yy. civarlarında yazıldığı anlaşılmaktadır. Eserin içinde bir de indeks mevcuttur. Eserde bir çok şahıs ismi ve ayetlerin nüzul sebepleriyle ilgili kıssalar geçmektedir.

Keywords

Kur’an-ı Kerim, tefsir, Ebu’l-Leys Semerkandi

Read:297

Download: 107