İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Author : Mesut BALKAN
Number of pages : 189-207

Summary

İnsan kaynakları uygulamaları, çalışanların aidiyetlerinin oluşması, iş doyumlarının ileri düzeyde olması hasebiyle önem arz etmektedir. İnsan kaynakları verilerinin kullanılmadığı işletmelerde veya kurumlarda iş verimi düşeceği gibi aidiyet duygusu da düşecektir. İnsan kaynakları çalışanlarının diğer çalışanlara göre daha önemli olması veya önemli görülmesinin de bir sebebi budur. Çünkü tüm iş görenleri işe alan ana bir damar olan insan kaynakları bu anlamda şirkete değer katacak bir noktadadır. Bu noktada stratejik İnsan kaynakları yönetiminin doğru bir şekilde planlanması gereklidir. Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Basit seçkisiz yöntemle belirlenen belde belediyesinde çalışan 10 kişi ile mülakat yapılmıştır. Bu mülakatta 9 soru yer almaktadır. Mülakata iki aşamalı yapılmış olup 2 farklı soru türü kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Betimsel analiz; elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlandığı, görüşülen bireylerin görüşlerinin çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntıların kullanıldığı ve elde edilen sonuçların neden- sonuç ilişkileri çerçevesinde yorumlandığı analiz tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakacak olursak insan kaynakları çalışanlarının yönetime katılması gerektiği algısı ortaya çıkmaktadır. Kurumsal kimliği bulunan işletme ve kurumlarda kişilerin iş aidiyetinin yüksek olduğu bu sebeple kurumsal kimliğin oluşması oldukça değerlidir. Kurumsal kimliği oluşmuş kurum ve iş yerlerinde çeşitli aksaklıklar olsa dahi iş görenlerin işlerini bırakmayı düşünmediklerini görmekteyiz. Bu sebeple kurumsal kimlik ve aidiyet, örgütsel bağlılık durumları oldukça değerlidir. Nitekim yapılan çalışmada da görüleceği üzere belediyede oluşacak herhangi bir sorunda iş görenlerin işi bırakmadıkları, iş aidiyetlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumun sebebi olarak da kuruma olan güven, aidiyet, işveren veya yöneticilere olan güvenden kaynaklandığı görülmektedir.

Keywords

Örgüt Bağlılığı, Kurumsal Kimlik, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynağı Yönetimi,Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi.

Read:298

Download: 110