BAĞDAT DEMİRYOLLARININ AKDENİZ’E AÇILAN KAPISI: “ULUKIŞLA ÇİFTEHAN TREN GARI”
THE DOOR OF BAGHDAD RAILWAYS TO THE MEDITERRANEAN: “ULUKIŞLA ÇIFTEHAN TRAIN STATION”

Author : Murat ÇERKEZ - Muhammet Bahadır ARAR
Number of pages : 7-36

Summary

Çiftehan, Niğde ili Ulukışla ilçesinin bir beldesidir ve 30 km güneydoğusundadır. Konumuzu oluşturan istasyon tesisi, Sultan II. Abdülhamid Han dönemi imar faaliyetlerinin en önemlilerinden biri olan Bağdat demiryolu projesinin bir parçasıdır. Belde merkezinde doğu-batı yönünde uzanan bir arazi üzerine konumlanan istasyon sahası sırası ile batıdan doğuya gar binası, hela, su deposu ve işçi binasından müteşekkil iken yakın tarihlerde bir de lojman binası eklenmiştir. İnşasına 1910 yılında başlanmış, 1912 yılında işletmeye açılmıştır. Gar binası doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı, iki katlı, düz tavanlı, sivri beşik çatılı bir eserdir. İstasyon dâhilindeki yapılar özellikleri bakımından Anadolu-Bağdat Demiryolları kapsamındaki tesisler arasında, Alman tip projelerinin belirgin örneklerindendir ve dolayısı ile döneminin Alman-Türk eklektik özelliklerini sergileyen eserlerdir. Ayrıca inşa edildiği dönemi müteakip beldenin şehirleşmesinde önemli rol üstlenmiş, çevresindeki yerleşim mahallinin zamanla gelişmesinde ana etken olmuştur. Çiftehan garı coğrafi olarak orta Anadolu’nun güneyindeki son istasyon tesisidir ve bu sebeple demiryollarının Akdeniz’e açılan bir kapısı niteliğindedir. Çalışmamızda her bir eserin plan, malzeme ve mimari özelliklerinin tek tek tanıtılması yanı sıra, kapsamlı bir karşılaştırma ve değerlendirme ile Türk mimarisi içerisindeki yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Çiftehan, İstasyon, Demiryolu, Mimari.

Okunma:

İndirme: