ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
DETERMINING THE FACTORS THAT AFFECT THE ACCOUNTING EDUCATION OF STUDENTS WHO HAVED ACCOUNTING EDUCATION: AN APPLICATION ON HARRAN UNIVERSITY STUDENTS

Author : Erdal ALANCIOĞLU - Ahmet ŞİT
Number of pages : 276-293

Summary

Bu çalışmanın amacı Harran Üniversitesi’nde farklı meslek yüksekokullarında önlisans programlarında eğitim gören öğrencilerin aldıkları muhasebe derslerinin verimliliğini etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Bu amaçla Harran Üniversitesi’nde farklı meslek yüksekokullarında eğitim gören 103 öğrenciye anket çalışması uygulanmıştır. Anket çalışması 6 tanımlayıcı, 28 açıklayıcı olmak üzere toplamda 34 sorudan oluşmaktadır. Çalışmada 28 açıklayıcı soruya faktör analizi uygulanarak 4 farklı faktör grubuna ayrılmıştır. Ayrıca yöntem olarak Anova testi (Varyans analizi), T-testi (Bağımsız örneklem testi) ve regresyon analizi tercih edilmiştir. Çalışma sonucunda; ders anlatım teknikleri, dersin içeriği ve öğretici ile ilgili faktörler öğrencilerin haftada gördükleri muhasebe dersleri, aldıkları muhasebe dersi türü ve cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca regresyon analizi sonucunda; cinsiyet ile öğrencilerin dersten mesleki beklentileri faktörü arasında, öğrencilerin haftada aldıkları muhasebe ders saati ile ders anlatım teknikleri ve öğretici ile ilgili faktörler arasında, muhasebe ders türü ile ders anlatım teknikleri faktörü arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Önlisans Programı, Muhasebe Dersi, Verimlilik, Anova Testi,T- Testi, Regresyon Analizi

Okunma:

İndirme: