BÉLA BARTÓK’UN 44 DUOS İSİMLİ ESERİNİN FOLKLORİK İCRA PRATİKLERİNİN UYGULANIŞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF 44 DUOS WORKS OF BÉLA BARTÓK FOR THE IMPLEMENTATION OF FOLKLORIC PERFORMANCE PRACTICES

Author : Burak EKER - Hakkı Alper MARAL
Number of pages : 481-503

Summary

Müzik tarihi içinde birçok besteci, halk müziği materyallerini eserlerine yansıtmış ve çeşitli orkestrasyon teknikleri ile farklı çalgılar üzerinden folklorik tınılar elde etmiştir. Özellikle yirminci yüzyılın hemen öncesinde, yenilikçi yaklaşımların her alanda kendini göstermesi ile birlikte yaşanılan dönemin siyasi dönüşümleri müzikte, ulusal kimlik ifadesini ortaya çıkarmıştır. Ulusların halk müzikleri üzerinden geliştirilen bu yönelimler, birçok araştırmacıyı halk müziği araştırmaları yapmaya yönlendirmiş ve elde edilen materyal üzerinden yeni eserler üretilmesine yol açmıştır. Bu araştırmacılardan birisi olan Béla Bartók’un, Erich Doflein’ın talebi üzerine bestelediği 44 Duos eserinde çeşitli halk müziği materyallerini kullandığı görülmektedir. Araştırmanın amacı, Béla Bartók’un iki keman için bestelemiş olduğu 44 Duos isimli eserinin folklorik icra pratiklerinin uygulanışı bakımından incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırma betimsel modele dayalıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak konu ile ilgili alan yazın taranmış, tarama sonucunda konu ile ilgili elde edilen eserlerin notalarının incelemesi yapılmıştır. Betimsel veri çözümleme yöntemi kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda bulgular yorumlanmıştır.

Keywords

Béla Bartók, 44 Duos, duo, keman, halk müziği

Okunma:

İndirme: