KİŞİLERİN KAYGI DÜZEYİNİN VE ÖZBENLİK SAYGILARININ; ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF OPERASYON YAPTIRMA İSTEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
FUNDAMENTAL DYNAMICS MEDIATING THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF ANXIETY AND SELF-ESTEEM PRESENT IN CANDIDATES FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND COSMETİC SURGERY INTERVENTIONS

Author : Boriana DOGANOVA EKİM - Kadriye Esin CANTEZ
Number of pages : 363-379

Abstract

Bu çalışmanın amacı; estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi operasyon yaptırmak isteyen adaylar ve yaptıran vakalarda, kaygı düzeyiyle öz benlik saygısı arasındaki ilişkinin ana dinamiklerini ortaya koymaktır. Çalışmada, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğini ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeğini (State-Trait Anxiety Inventory) dolduran, 21-60 yaşları arasında, 180 Türk kadınından elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Yukarıda belirtilen ölçeklere, anket yapılan kişilerin, estetik cerrahi geçmişi ve bu tür bir operasyonu gelecekte geçirmeyi düşünme gibi oranınıları gösteren çeşitli değişkenler eklenmiştir. Bu değişkenler ile ortaya çıkan sonuçlar arasında önemli önemli korelasyon olup olmadığını netleştirmek adına, anova/manova analizleri kullanılmıştır. Genel çalışma daha spesifik olarak aşağıdaki araştırma sorularını yanıtlamayı amaçlıyor: • Kişinin öz benlik saygısı, yaşam doyumu ile plastik cerrahi yoluyla ortaya çıkan radikal değişim arzusu arasında bir ilişki var mı? • Öz benlik saygısı, kaygı düzeyi ile estetik rekonstrüktif cerrahi arasındaki etkileşimin özelliklerini ve çalışma katılımcıları tarafından algılanma biçimlerini açıklamaktır.

Keywords

Plastik Cerrahi, Öz Benlik Saygısı, Estetik, Kaygı, Kitle İletişim Araçları

Read:453

Download: 173