ÖĞRENCİLERİN YANAL DÜŞÜNME İLE BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENT’S LATERAL THINKING AND CONSCIOUS AWARENESS LEVEL

Author : Aydın PEKEL - Mehmet BEYAZ - Seyit Ahmet KETEN - Uğur CABA
Number of pages : 248-253

Summary

Bu çalışmanın amacı yanal düşünme ile bilinçli farkındalık düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda çalışmanın evrenini İstanbul İli Vakıf Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, örneklemini ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 699 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Tarama yöntemi (bağlantısal model) uygulanarak yapılan çalışmada veriler anket yöntemi tekniği ile toplanmıştır. Katılımcılara kişisel bilgi formu, yanal düşünme ve bilinçli farkındalık ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 paket programına kayıt edilmiştir. İstatistiki işlem olarak korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak yanal düşünme ile bilinçli farkındalık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu, yanal düşünmenin bilinçli farkındalık düzeyinin yordayıcısı olduğu ve bilinçli farkındalık davranışı geliştirmede yanal düşünme önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bireyin kendini tanıması ve özgünlüğünü gerçekleştirebilmesi için hayal gücü gelişimi ve çözüm odaklı bakış açısının önemli olduğu görülmektedir.

Keywords

Yanal Düşünme, Bilinçli Farkındalık, Öğrenci

Okunma:

İndirme: