ISSN:2148-2489

ÇOK PARTİLİ SİYASAL YAŞAMA GEÇİŞ SÜRECİNDE LİBERAL BİR TAVIR: AHMET EMİN YALMAN


Güncel siyaseti temel bir tercih olarak gündemine alan Türk aydını çok partili siyasal yaşama seçiş sürecinde süreç içinde hem tek parti sisteminin hem de kurulmaya çalışılan yeni siyasal düzenin ma-hiyeti hakkında etraflıca tartışmıştır. Falih Rıfkı Atay ve Necmettin Sadak gibi dönemin Kemalist düşünürleri tek parti yönetimini Türki-ye’ye özgü koşulların bir neticesi olarak değerlendirmişler ve çok partili siyasi hayatın nesnel koşullarını hazırlayan bir intikal safhası olarak görmüşlerdir. Bu Kemalist yaklaşıma mukabil liberal siyasi düşüncenin merkezinde yer alan Ahmet Emin Yalman tek parti reji-mini bürokratik güç merkezleri yaratarak demokratik bir gelişimin yolunu izole etmekle eleştirmiştir. Bunalımdan çıkış yolunu Ameri-kan sistemini temel alan bir yaklaşım ekseninde bireysel özgürlüğü genişleten liberal bir siyasal düzenin kurulmasında görmüştür. Bu sa-yede Türkiye’nin hem Sovyetler karşısında Batı kamuoyunu yanına alacağını hem de ekonomisini sistemli olarak geliştireceğini savun-muştur.


Keywords


Cumhuriyet Halk Partisi, Çok Partili Sistem, Demokrat Parti, Liberalizm.

Author: Yaşar ÖZKANDAŞ
Number of pages: 266-279
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39649
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.