ISSN:2148-2489

TÜKETİCİLERİN HAZIR GİYİM MARKALARI TERCİHLERİNDE GİYSİ REKLAMLARDAN ETKİLENME DURUMLARI


Her alanda oluşan rekabet ortamının en belirgin getirisinin reklam ve markalaşma olduğu bir gerçektir. İletişimin çeşitliliği ve de kalitesi her geçen gün artarken, maddi kazancın tek bir amaç olmadığı ve de tek başına haz vermediği anlaşılmış, moda, marka, pazarlama, reklam çalışmaları gibi bazı olgular hayatımızın merkezine yerleşmiş gibi gözükmektedir. Bu çalışma “Tüketicilerin markalı hazır giyim ürünleri tercihlerinde giysi reklamlardan etkilenme durumlarının belirlenmesi amacı ile yapılandırılmış ve yürütülmüştür. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmanın örneklem grubunu, basit rastlantısal yöntem ile belirlenen 302 kadın ve erkek tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Tüketicilerin reklamı yapılan giysilere ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Diğer taraftan, bağımsız değişken olarak ele alınan tüketicilerin reklamı yapılan markalı giysilere ilişkin görüşleri ölçeği ile bağımlı değişken olarak ele alınan tüketicilerin reklamı yapılan giysilere ilişkin görüşleri ölçeğinin düzeyleri arasındaki etkisini ortaya koymaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda Tüketicilerin reklamı yapılan giysilere ilişkin görüşleri ile tüketicilerin reklamı yapılan markalı giysilere ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışmada markalı giysi reklamlarında artış oldukça, giysi alışverişlerinde de artış olacağı yönde bir sonuca ulaşılmıştır.


Keywords


Reklam, Giysi, Marka, Hazır Giyim, Moda, Tüketici

Author: Fatma KOÇ - Senar ÇEVİK
Number of pages: 48-65
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39572
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.