ETKİLİ KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA BİRLİKTE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI: İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN METAFORİK ALGILARI
CO-TEACHING APPROACHES ON EFFECTIVE INCLUSIVE APPLICATIONS: METAPHORIC PERCEPTIONS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS AND SCHOOL MANAGERS

Author : Özlem DAĞLI GÖKBULUT
Number of pages : 212-227

Summary

Özel gereksinimli öğrencilerin, bireysel gereksinimlerine uygun düzenlemeler yapılarak, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte, aynı eğitim ve öğrenim ortamını paylaşmalarının esas alındığı eğitim “kaynaştırma eğitimi”dir. Kaynaştırma eğitiminin özelde özel gereksinimli öğrenci, genelde ise tüm sınıf arkadaşları ve hatta sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimine yapıcı katkılar sağladığı bilinmektedir. Yürütülmekte olan kaynaştırma eğitiminden elde edilecek verimin arttırılması ve süreç içinde yaşanabilecek olası problemlerin önlenebilmesi için, sınıf içinde veya dışında uygulamaya koyulabilen farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlardan birisi ise, son yıllarda kaynaştırma eğitiminde oldukça önem kazanan bir öğretim yaklaşımı olan “birlikte öğretim yaklaşımı”dır. Farklı alan bilgilerine sahip olan sınıf öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenlerinin öğretilecek amaç için birlikte planlama uygulama ve değerledirme yapması olarak özetlenebilen bu yaklaşımın etkililiği ise başta öğretmen algı ve tutumları olmak üzere birtakım faktörlerden etkilenmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda çalışan öğretmen ve okul yöneticilerinin, kaynaştırma ortamlarında ‘birlikte öğretim’ uygulamaları hakkındaki algılarının metaforik açıdan incelenmesidir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Bu çalışmada nitel araştırma stratejilerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji/phenomology) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan yönetici ve sınıf öğretmenleri oluşturmuştur.

Keywords

Kaynaştırma, Birlikte öğretim yaklaşımı, Öğretmen, Yönetici, Metafor.

Okunma:

İndirme: