ISSN:2148-2489

ETKİLİ KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA BİRLİKTE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI: İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN METAFORİK ALGILARI


Özel gereksinimli öğrencilerin, bireysel gereksinimlerine uygun düzenlemeler yapılarak, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte, aynı eğitim ve öğrenim ortamını paylaşmalarının esas alındığı eğitim “kaynaştırma eğitimi”dir. Kaynaştırma eğitiminin özelde özel gereksinimli öğrenci, genelde ise tüm sınıf arkadaşları ve hatta sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimine yapıcı katkılar sağladığı bilinmektedir. Yürütülmekte olan kaynaştırma eğitiminden elde edilecek verimin arttırılması ve süreç içinde yaşanabilecek olası problemlerin önlenebilmesi için, sınıf içinde veya dışında uygulamaya koyulabilen farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımlardan birisi ise, son yıllarda kaynaştırma eğitiminde oldukça önem kazanan bir öğretim yaklaşımı olan “birlikte öğretim yaklaşımı”dır. Farklı alan bilgilerine sahip olan sınıf öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenlerinin öğretilecek amaç için birlikte planlama uygulama ve değerledirme yapması olarak özetlenebilen bu yaklaşımın etkililiği ise başta öğretmen algı ve tutumları olmak üzere birtakım faktörlerden etkilenmektedir. Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda çalışan öğretmen ve okul yöneticilerinin, kaynaştırma ortamlarında ‘birlikte öğretim’ uygulamaları hakkındaki algılarının metaforik açıdan incelenmesidir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Bu çalışmada nitel araştırma stratejilerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji/phenomology) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan yönetici ve sınıf öğretmenleri oluşturmuştur.


Keywords


Kaynaştırma, Birlikte öğretim yaklaşımı, Öğretmen, Yönetici, Metafor.

Author: Özlem DAĞLI GÖKBULUT
Number of pages: 212-227
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39426
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.