ISSN:2148-2489

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN TAKIMLARI VE LİDERLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ


Çalışmada, İstanbul İli içerisindeki çeşitli randomize seçilmiş olan okullardaki öğretmen takımları ve öğretmen liderlikleri ölçülerek, bu okulların öğrenci başarıları ile öğretmenlerin takım ve liderlik dereceleri arasındaki ilişki incelenmiştir Çalışma sonuçlarına göre takım çalışması ve liderlik algıları demografik özelliklere göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0,05). Liderlik uygulamalarında sadece içsel liderlik boyutu medeni duruma göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,05). Takım çalışması ile liderlik boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Okul başarı sırasının takım çalışması (r=0,308; p<0,001) ile hem de dışsal liderlik (r=0,256; p<0,001) ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır. Takım çalışmasının okul başarısı özerindeki etkisinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Nitel analiz sonuçları, genel olarak öğretmenlerin liderlik ve takım çalışmasına uyumlu yapılarının olduğunu, ancak bu kavramların yeterince incelenmediğini ortaya koymuştur.


Keywords


Öğretmen Takımları; Öğretmen Liderliği; Öğrenci Başarısı.

Author: Sevi ÇALIK - Münevver ÇETİN - Yusuf ALPAYDIN
Number of pages: 595-605
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39326
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.