ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF THE DIGITAL ADDICTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS: ATÇA VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE

Author : Güliz Müge AKPINAR
Number of pages : 580-594

Abstract

İnsanın hayatına getirdiği sayısız faydalara rağmen; kişinin teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve teknolojiyi belirli ölçü ve sınırların dışında kullanması kişinin bazı olumsuzluklarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Birey, internet ya da dijital ürünlere ulaşamadığında yoksunluk hissetmeye başladığı andan itibaren dijital bağımlılık yaşamaya başlamaktadır. Günümüzde diğer bağımlılık türleri kadar etkili bir sorun haline gelen dijital bağımlılık yalnızca teknoloji ile doğan kuşaklar için değil, teknolojiyle sonradan tanışan kuşaklar için de ciddi bir tehlike olmaktadır. Bu bağımlılığın dünyada en hızlı yayılan bağımlılıklardan biri olma özelliği taşıması, bu konudaki tehlikenin de büyüklüğünün göstergesini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Atça Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin dijital bağımlılık düzeyleri incelenecektir. Çalışmada, Arslan, Kırık, Karaman ve Çetinkaya tarafından 2015 yılında geliştirilen Dijital Bağımlılık ölçeği kullanılmıştır. 5’li likert ölçeğine göre hazırlanan ve toplam 29 sorudan oluşan ölçek sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve günlük hayata etki boyutlarından oluşmaktadır. Örneklemin demografik özelliklerinin de ortaya koyulacağı çalışmada, katılımcıların dijital bağımlılık düzeyleri SPSS paket programıyla analiz edildikten sonra, çıkan sonuçlar doğrultusunda öneri ve çözüm önerileri sunulacaktır.

Keywords

Dijital Bağımlılık, Sosyal Medya Bağımlılığı, Oyun Bağımlılığı, Atça Meslek Yüksekokulu

Read:850

Download: 433