TARİHİ ROMANLARIN KARAKTER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: GAZİ KADIN / FATMA TEĞMEN ÖRNEKLEMİ
INVESTIGATION OF HISTORICAL NOVELS IN TERMS OF CHARACTER EDUCATION: GAZİ KADIN / FATMA TEĞMEN SAMPLE

Author : Reyhan KORKMAZ - Şerife AKPINAR
Number of pages : 568-579

Abstract

Karakter eğitimi, bireyin kişisel özelliklerine olumlu yönde kazanımlar sağlamaktır. Karakter toplum içerisinde insanın nasıl bir varlık olduğunu ortaya koyar. İnsanın karakterine ve yaptığı davranışlara bakılarak onun iyi, kötü, dürüst vb. kişisel özelliklere sahip olduğunu gösterir. İnsanın özelliklerinin daha iyi ve olumlu yönde olması için karakteri sağlam bireyler yetiştirmek geleceğimiz için önemlidir. Böyle bir nesil yetiştirmek için karakter eğitimi aile ve çevrenin yanı sıra, eğitimcilerin de önem verdiği konular arasında olmalıdır. Bu bağlamda; İbrahim Ünsal’ın Tarihî Romanı Gazi Kadın/Fatma Teğmen başlıklı romanındaki açık (devingen) karakterde olan kahramanın kişisel özelliklerinin çocukların karakterlerine eğitsel yönden olumlu ya da olumsuz ne kattığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan literatür taraması ile romanda açık karakterde olan kahramanın kararlı, vatansever, kahraman, inançlı, fedakâr vb. karakteristik özellikleri belirlenerek çocukların karakterlerine etkileri incelenmiştir. İbrahim Ünsal’ın incelenen romanındaki açık karakter aktif olarak romanda başkahramandır. Gazi Kadın/Fatma Teğmen romanında vatansever, kararlı, inançlı, fedakâr, kahraman vb. karakteristik özellikler tespit edilmiş ve bu özelliklerin çocukların karakterlerine olumlu yönde yansıyabileceği görülmüştür. Romanın çocukların karakterlerinin gelişmesi açısından olumlu özellikler taşıdığı ve çocuklara gönül rahatlığı ile tavsiye edilebilecek romanlardan olduğu da söylenebilir.

Keywords

Karakter Eğitimi, İbrahim Ünsal, Tarihî Roman, Gazi Kadın / Fatma Teğmen

Read:793

Download: 360