ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOÇLUK BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF TEACHER CANDIDATES' COACHING SKILLS ON ACADEMIC SUCCESS

Author : Fatma SİNECEN - Osman SİNECEN
Number of pages : 556-567

Abstract

Gelişen ve değişen teknoloji eğitimde değişim ve gelişimi de yanında getirmiştir. Eğitimde öğretmenin amacı bilgiyi veren ve öğreten kaynak olmaktan, bilgiye ulaşma yolunda rehberlik eden danışmanlığa doğru değişmiştir. Öğretmenler öğrencilere koçluk yapan ve bilgiye kendilerinin ulaşmalarını sağlayan temel danışmanlar haline gelmektedir. Öğrencilerin başarısında temel olan öğretmenlerin koçluk becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde devamlılık ve kalite için öğrencilere takviye ve destek sağlayan öğretmenler öğrencileri yönlendirmeleri ve desteklemeleri gerekmektedir. Koçluk becerilerini geliştiren öğretmenler öğrencileriyle daha iyi ilişkiler kurabilmekte ve öğrencilerin başarısına daha fazla katkı sağlamaktadırlar. Öğretmenlerin başarı bir şekilde çalışmaları kariyerlerini olumlu etkilemekte ve daha başarılı akademik eğitim sağlayabilmektedirler. Bu çalışmada koçluk becerilerine sahip öğretmenlerin akademik başarılarında daha iyi durumda olduklarını ortaya konulmak için bu çalışma yapılmıştır. Eğitim fakültelerinde eğitim gören öğretmen adaylarının koçluk becerileri ve derslerindeki akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmanın araştırma grubu Pamukkale Üniversitesinde Eğitim Fakültelerinde eğitim gören 200 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan çalışmada öğrencilere 20 soruluk üç alt boyutlu anket uygulanmış ve öğrencilerin üniversite derslerinden aldıkları akademik notlarla karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada veriler AMOS programında değerlendirilerek yapısal eşitlik modeli doğrultusunda değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada öğrencilerin akademik başarıları ile koçluk becerileri arasında ilişki bulunmuştur. Çalışmada koçluk becerileri üç alt boyutta incelenmiş ve bu alt boyutlarla olan ilişkileri yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Koçluk becerilerinin tüm alt boyutlarının akademik başarıyla ilişki olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının koçluk becerilerini geliştirdiklerinde akademik olarak da gelişme kat ettikleri ortaya çıkmıştır. Akademik başarı için gerekli olan problem çözme, eleştirel düşünme ve sorunlar karşısında çeşitli yaklaşımlar kullanma gibi birçok önemli kavram koçluk becerileri içinde geçerli olmaktadır. Koçluk becerilerine sahip olan öğretmen adaylarının mesleki ve akademik başarılara sahip olabilecekleri ortaya konulmaktadır.

Keywords

Öğretmen Adayları, Koçluk Becerileri, Akademik Başarı

Read:693

Download: 296