HASTALIKLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYAN MODELLER VE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ
THE MODELLER EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN DISEASES AND ECONOMİC GROWTH AND A NEW MODEL SUGGESTION

Author : Pınar KOÇ - Aziz KUTLAR
Number of pages : 191-207

Abstract

Ulusal hastalık yükünün ve hastalıkların tedavisi için ayrılan kaynak miktarının belirlenmesi, hem toplumun sağlık statüsünün belirlenmesinde hem de etkin kaynak dağılımının sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Ulusal hastalık yükündeki artış, hastalıkların tedavisi için ayrılan kaynak miktarını artırarak doğrudan doğruya, emek verimliliği ve emek arzını olumsuz bir şekilde etkileyerek dolaylı bir şekilde ulusal gelir düzeyini etkilemektedir. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaşlanan nüfusun artması hem yerel ekonomilerde hem de dünya genelinde sağlık harcamalarının artmasına neden olmuştur ve sağlık harcamalarının 2050'li yıllarda kamu bütçesiyle karşılanamayacak boyutlara ulaşması beklenmektedir. Bu bağlamda ulusal hastalık yükünün ve her bir hastalık için ayrılan kaynak miktarının belirlenmesi etkin kaynak dağılımının sağlanabilmesi için gereklidir. Türkiye'de ulusal hastalık yükü araştırmaları yapılmakta ve hastalıkların tedavi edilebilmesi için farklı tedavi yöntemleri önerilmektedir. Ancak; hem harcama bazında hem de sağlık statüsü kazanımları açısından etkin kaynak dağılımını sağlayacak politika önerilerinin geliştirilemediği görülmektedir. Türkiye'de hastalıkların ekonomik maliyetlerini inceleyen çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Hastalık yükündeki artışların ekonomik karar birimlerinin zamanlar arası tüketim ve yatırım tercihlerini nasıl etkilediğini inceleyen herhangi bir çalışmaya da rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı hastalıklar ve ekonomik büyüme arasındaki etkileşimi sağlayan mekanizmalarının nasıl çalıştığını teorik yaklaşımlar çerçevesinde ele almaktır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar hastalıkların ekonomik karar birimlerinin gelir ve harcama akımlarını olumsuz etkileyerek ekonomi büyümeyi azaltıcı etkiler yarattığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Ekonomik Büyüme, Hastalıklar, Verimlilik

Read:1155

Download: 524