BİLGİSAYAR DESTEKLİ KORREPETİSYON EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF COMPUTER AIDED CORREPETITION EDUCATION METHOD ON THE CONSERVATORY STUDENTS' ATTITUDE ABOUT COMPUTER AIDED EDUCATION

Author : Hacer MOHAN KÖMÜRCÜ - Selmin TUFAN
Number of pages : 467-475

Abstract

Bu araştırmanın amacı, konservatuvar öğrencilerinin bilgisayar destekli eğitime (BDE) yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından ortaya koymak ve bilgisayar destekli korrepetisyon dersinin öğrencilerin BDE tutumuna yönelik etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle konservatuvar öğrencilerine BDE tutum ölçeği öntest olarak uygulanmış, veriler yaş, cinsiyet ve sınıf değişkenleri yönünden incelenmiştir. Daha sonra korrepetisyon dersi alan konservatuvar öğrencilerinden 6 kişi deney, 6 kişi kontrol grubu olmak üzere 12 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Kontrol grubu korrepetisyon derslerini geleneksel yöntemle sürdürmüş, deney grubuna 8 hafta süreyle bilgisayar destekli korrepetisyon eğitimi verilmiştir. 8 hafta sonunda BDE tutum ölçeği sontest olarak uygulanmış ve veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde iki bağımsız grup ortalamalarını karşılaştırmak amacıyla Mann Whitney U Testi, bağımlı örnekler için Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi ve iki ya da daha çok grubun bağımlı değişkene ait ortalamalarını karşılaştırmak amacıyla Kruskall-Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS19 programından yararlanılmıştır. Araştırma sonunda bilgisayar destekli korrepetisyon eğitimi yönteminin öğrencilerin BDE’ye yönelik tutumlarında olumlu yönde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür.

Keywords

Eğitim Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Eğitim, Tutum, Bilgisayar Destekli Korrepetisyon Eğitimi

Read:981

Download: 461