MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMÜ TERCİH NEDENLERİ VE BÖLÜMDEN BEKLENTİLERİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
THE PREFERENCE REASONS AND EXPECTATIONS OF ACCOUNTING DEPARTMENT STUDENTS FROM THE DEPARTMENT (FIRAT UNIVERSITY CASE)

Author : Meltem GÜL - Sezin AÇIK TAŞAR
Number of pages : 456-466

Abstract

Çalışmamızın amacı, muhasebe bölümü öğrencilerinin muhasebe bölümünü tercih etme nedenlerinin ve muhasebe bölümünden beklentilerinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 2018-2019 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümünde öğrenim gören 104 öğrenciye yüz yüze görüşme ile anket yöntemi uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, aritmetik ortalama, anova ve t testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre muhasebe bölümü öğrencilerinin tercih sıralamasında muhasebe bölümü 1-5 aralığında yer almaktadır. Bu durum bize öğrencilerin bölüme isteyerek geldiklerini, muhasebe alanında daha çok bilgi sahibi olmak için bölümü tercih ettiklerini göstermektedir. Öğrencilerin muhasebe bölümünden en büyük beklentisi, bölümün kendilerine olan güvenlerini arttıracağı düşüncesidir. Ayrıca yapılan t testi sonucuna göre kız ve erkek öğrencilerin muhasebe bölümünden beklentileri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin beklenti oranı erkek öğrencilere göre daha yüksektir.

Keywords

Muhasebe Bölümü, Tercih, Beklenti

Read:924

Download: 399