SOSYAL POLİTİKALARIN SUNUMUNDA YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ AĞLARI: NEDENLER, AKTÖRLER VE AĞ YAPISI BAĞLAMINDA TEORİK BİR İNCELEME
INTER-INSTITUTIONAL COLLABORATION NETWORKS AS A NEW APPROACH TO THE PRESENTATION OF SOCIAL POLICIES: A THEORETICAL INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF CAUSES,ACTORS AND NETWORK STRUCTURE

Author : Kübra YAVUZ - Muharrem ES
Number of pages : 148- 176

Abstract

Toplumsal sorunlarla mücadele genellikle tek bir kurumun ya da sektörün kapasitesini aşar. Bu nedenle farklı sektörlerden değişik sosyal politika aktörleri, toplumsal sorunların çözümü için diğer aktörlerle resmi ve gayri resmi ilişkiler geliştirmeli ve işbirliği yapmalıdır. Sosyal politikaların tüm toplumsal aktörler arasındaki işbirliği ağları aracılığıyla sunulması, refah devleti ile bu hizmetlerin tamamen devlet dışı aktörlere devredilmesi seçenekleri arasında üçüncü bir yol olarak ortaya çıkmıştır. Ağlar, hem klasik örgütlerin yerini alan bir örgütlenme formu hem de hiyerarşik yönetim anlayışının yerini alan yeni bir yönetim anlayışını ifade etmektedir. Sunulan refah hizmetlerinin etkinliği ve başarısı, sosyal politika ağlarının yapısı ile doğrudan ilgili hale gelmiştir. Ancak sosyal politika ağları, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda göz ardı edilmiş ve yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmada sosyal politikaların sunumunda yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkan ağların yapısı, teorik olarak incelenmiş ve gelecekte bu konuyla ilgili yapılacak olan çalışmalara zemin hazırlamak amaçlanmıştır.

Keywords

Ağ, İşbirliği, Sosyal Politika, Refah, Refah Karması

Read:1591

Download: 580