ÇEVRE MUHASEBESİ SİSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ
NECESSITY OF THE ENVIRONMENTAL ACCOUNTING SYSTEM

Author : Pınar YANAR
Number of pages : 402-420

Abstract

Yoğun endüstrileşme faaliyetleri, işletmeler arasında artan rekabet, teknolojik değişimler, hızlı artan nüfus ve beraberinde canlanan tüketim talepleri, kent-lerdeki düzensiz yerleşme gibi nedenlerle çevre sorunları ortaya çıkmış, gün geçtikçe ivme kazanarak küresel boyutlara ulaşmıştır. Çevresel kaynaklarda oluşan kirlenmeler, niceliksel azalmalar ve niteliksel bozulmalar; canlıların yaşamı için tehdit oluşturmaya başlamıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel farkındalık ve bilinç artış göstermiştir. Çevresel sorunlarla yakından ilişkisi olan işletmeler tarafından sosyal sorumluluk üstlenerek çevresel farkındalığın, ‘çevreye duyarlı olma’ anlayışıyla işletme düzeyine yaygınlaştırılması gerekliliği doğmuştur. İşletmelerin faaliyetleri ile bu faaliyetlerin çevresel etkileri hu-susunda bilinçli davranmaları ve topluma karşı sorumlu olmaları çevre muhasebesi sistemine duyulan ihtiyacı ortaya koymuştur. Çünkü oluşturulan çevresel strateji doğrultusunda işletmelerin aldığı üretim, yönetim ve finansal kararlarında çevresel maliyet bilgilerine gerek duyulacaktır. Bu çevresel maliyet bilgilerine etkin ve doğru bir şekilde işleyen çevre muhasebesi sistemi sayesinde ulaşılacaktır. Böylece çevre muhasebesi sistemi ile işletmelerin çevrenin korunmasına yönelik gösterdikleri gönüllülük ve sorumluluk faaliyetleri, çevresel bilgilerin muhasebe bilgi sistemine dahil edilmesi yoluyla hem paydaşların hem de ilgili üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, işletmelerin çevre ile olan ilişkisinden ve bu ilişki sonucu ortaya çıkan çevresel maliyetlerden bahsedilerek, çevresel maliyetlerin muhasebeleştirilmesine yönelik bilgi verilmiş, çevre muhasebesi sisteminin amaçları ortaya koyularak, gerekliliği ortaya konulmuştur.

Keywords

Çevre, Çevresel Maliyetler, Çevre Muhasebesi

Read:963

Download: 451