LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ VE ÖFKE İFADE TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ANGER AND EMOTION REGULATION OF HİGH SCHOOL STUDENTS

Author : Duygu BRİESKORN
Number of pages : 387-401

Abstract

Bu araştırmanın amacı ergenlerde duygu düzenleme (regüle) becerileri ile öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın genel evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul sınırları içerisinde bulunan lise kademesinde 9. 10. 11. ve 12. Sınıflara devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu, Pendik sınırları içerisinde bulunan lise kademesinde 9. 10. 11. ve 12. Sınıflara devam eden ergenlerden tesadüfi seçilen 141 kız ve 179 erkek olmak üzere toplam 330 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada öfke ifade tarzlarını belirlemek amacıyla Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği, duygu düzenleme becerilerini belirlemek amacıyla Duygu Düzenleme Ölçeği ve sosyodemografik form kullanılmıştır. Duygu Düzenleme ölçeği Gratz ve Roemer tarafından 2004 yılında geliştirilmiş olup duygu düzenlemedeki güçlükleri tespit etmeye yaramaktadır. Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği McKinnie-Burney (2001) tarafından geliştirilmiş olan AARS (Adolscent Anger Rating Scale) ve Türkçeye uyarlaması Aslan ve Sevinçler-Togan (2009) tarafından yapılan Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği toplam 41 maddeden oluşan 4’lü likert yapıda bir ölçektir. Ölçek, araçsal öfke, tepkisel öfke ve öfke kontrolü şeklinde üç alt boyuttan oluşmakla birlikte toplam öfke puanı olarak da değerlendirilebilmektedir. Araştırmada kullanılan veriler, anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Yapılan analizlerin ikili gruplarda varyans karşılaştırmaları için parametrik testlerden t-testi ve çoklu gruplar için ANOVA testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<,05 alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; Araştırmanın demografik değişkenlerinden olan cinsiyete göre duygu düzenleme boyutlarına ilişkin ortalamalar değerlendirildiğinde, pozitif odaklanma dışındaki diğer boyutların tamamının cinsiyete göre anlamlı farklılık sergiledikleri görülmektedir. Öfke alt boyutları ile cinsiyet arasındaki ilişkide, araçsal öfke ve tepkisel öfkenin cinsiyete bağlı olarak anlamlı farklılık sergilediği görülmekle birlikte öfke kontrolü için cinsiyet değişkeninin, bir farklılık unsuru olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Duygu Düzenleme, Öfke

Read:823

Download: 308