ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ADAPTATION OF TEACHER SENSE OF SELF-EFFICACY SCALE SHORT FORM TO TURKISH: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

Author : İzzet Baki KARAOĞLU
Number of pages : 123-139

Abstract

Öğretmenlerin öz yeterlik algılarının ölçümü için çok sayıda ölçek geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği-Kısa Formu’nun(TSES-SF) Türkçe uyarlaması yapılan örneğinin (ÖÖAÖ-KF) faktör yapısını inceleyerek geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Çalışmada 410’u ilkokul, 533’ü ortaokul öğretmeni olan 943 öğretmen yer almıştır. Türkçe’ye uyarlanan Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği-Kısa Formu’nun (ÖÖAÖ-KF) faktör yapısını incelemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin hesaplanan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçlarına göre, ölçeğin kabul edilebilir ve iyi düzeyde uyum değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Tüm ölçek maddeleri için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 88 olarak hesaplanmıştır. Bulgular, Türkçe’ye uyarlanan Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği-Kısa Formu’nun (ÖÖAÖ-KF) geçerlik ve güvenirlik bakımından öğretmenlerin Öz Yeterlik Algılarının ölçülmesinde kullanılabilecek uygun bir araç olduğunu göstermektedir.

Keywords

Öğretmen, öz yeterlik algısı, ölçek, geçerlik, güvenirlik.

Read:1031

Download: 440