SEDANTER KADINLARDA 8 HAFTALIK REKREATİF ETKİNLİKLİ YÜRÜYÜŞ EGZERSİZİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF 8 WEEKLY RECREATIONAL EFFECTIVE EXERCISE EXERCISE ON THE SELECTION OF SELECTION

Author : Rıfat SİPAHİOĞLU - Cengiz TAŞKIN
Number of pages : 321-330

Abstract

Yapılan bu çalışmada rekreatif etkinlikli yürüyüş egzersizlerinin sedanter kadınlarda benlik saygısı üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmaya batman il merkezinde ikamet eden 20 kontrol ve 20 deney gurubu olmak üzere toplam 40 sedanter bayan katılmıştır. Araştırmaya katılan deney grubunun yaş ortalaması, 37,11± 0,63, kontrol grubunun yaş ortlaması ise; 36,85± 0,72 olarak tespit edilmiştir. Deney grubu 8 haftalık yürüyüş egzersizine tabii tutulmuş, kontrol grubu ise; herhangi bir aktiviteye tabii tutulmamıştır. Çalışmamızda; Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin 10 soruluk olan alt kategorisi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 25 IBM istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak özetlenmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine dair analiz Shapiro-Wilk testi ile test edilmiş olup, verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bağımsız guruplar arasındaki farklılık ise bağımsız guruplar arasındaki karşılaştırma IndependentSample T-Testi ile analiz edilmiştir. Grup içi öntest ve sontest karşılaştırmada ise PairedSamples T Testi kullanılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Çalışma sonunda kontrol ve deney grubunun sontest sonuçlarının karşılaştırılmasında bütün soruların sontest değerlerinde deney grubuna ait değerlerin kontrol grubu değerlerinden anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır.

Keywords

Rekreatit etkinlik, Sedanter, Egzersiz.

Read:738

Download: 314