LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DESTEK İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Author : Ayhan İLHAN - Cengiz TAŞKIN
Number of pages : 307-313

Abstract

İnsanlar doğumlarından itibaren toplumdaki diğer bireylerle etkileşim içerisinde yaşarlar. Bu sebeple insanlar arasında gelişen sosyal ilişkilerin bireylerin yaşam standartları üzerinde ciddi etkiye sahiptir. Zira sosyal ilişkilerin istendik yönde olmaları durumunda bireyin hem yaşamsal hem de psikolojik iyi oluş halleri istendik yönde olurken, ilişkilerin olumsuz olması durumunda aksi bir sonuç gözlemlenir. Bireyler herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ve stres düzeylerini yükselten bir durum meydana geldiğinde çevrelerinde onlara yardımcı olacağını bildiği insanların olmasını isterler. Bu noktada devreye sosyal destek kavramı girmektedir. Sosyal destek, bireyin ihtiyaç duyduğu durumlarda diğer birey ve kurumlardan elde ettiği maddi ve manevi yardımların tümü olarak tanımlanabilir. Bireyin hayatını olumlu etkileyen konulardan biri de fiziksel aktivitedir. Özellikle günümüzde teknolojinin getirdiği yenilikler bireylerin fiziksel olarak daha pasif olmalarına neden olmaktadır. Bu durum ise ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkması ile sonuçlanabilir. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinde sosyal destek ile fiziksel aktivite arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın amacına ulaşmak için anket yöntemi kullanılmış ve 980 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sosyal destek ile fiziksel aktivite arasında ilişki vardır.

Keywords

Destek, Sosyal Destek, Fiziksel Aktivite, Lise Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite

Read:806

Download: 350