ISSN:2148-2489

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÇALGIYA YÖNELİK BENLİK ALGILARI İLE SÜREKLİ OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Bu araştırmada, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin çalgıya yönelik benlik algıları ile sürekli optimal performans duygu durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Ölçekler, 589 konservatuvar ve eğitim fakültesi müzik eğitimi öğrencisine uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, “Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeği” ile “Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2” kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda, cinsiyet, ailenin eğitim durumu, mezun olunan lise türü, çalgı çalma ve çalgı çalışma süresi, bireysel çalgı başarı puanı, konser performansının mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin çalgıya yönelik benlik algısı düzeylerini doğrudan etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmayla öğrencilerin, çalgılarına yönelik benlik algısı ile sürekli optimal performans duygu durumları arasında pozitif yönlü, anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.


Keywords


Mesleki Müzik Eğitimi, Çalgıya Yönelik Benlik Algısı, Sürekli Optimal Performans Duygu Durumu.

Author: Bahar GÜDEK - Gizem ARICI
Number of pages: 82-103
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36788
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.