PİYANO EĞİTİMİNDE ANLAMLANDIRMA VE DİKKAT STRATEJİLERİNİN AYNI KONU-FARKLI GRUPLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MEANING AND ATTENTION STRATEGIES IN PIANO EDUCATION INTO THE SCOPE OF SAME TOPIC-DIFFERENT GROUPS

Author : Mehmet Kayhan KURTULDU - Esra SÜER
Number of pages : 1-12

Abstract

Bu çalışmada anlamlandırma ve dikkat stratejilerine yönelik iki farklı uygulama yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan iki farklı uygulamada aynı konu farklı uygulamalar ile anlatılmıştır. Çalışmanın yürütülmesi için iki farklı deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen ve piyano dersi alan öğrencilerden oluşan gruplar ile (2 deney, 2 kontrol) ilgili stratejilere yönelik uygulama yapılmıştır. Her iki uygulama için seçilen ortak konu piyanoda nüans işaretleri olarak seçilmiştir. İlk uygulamada farkın kavranması ve öğrenilmesi için nüans işaretleri benzetimlerle anlatılmış, diğer uygulamada işaretlerin doğru zamanda fark edilerek uygulanması için uyarıcı işaretler kullanılmıştır. Yapılan uygulamalarda öğrencilerin performansları puanlanarak başarı durumları gözlenmiş ve elde edilen puanlar ile istatistik işlemler yapılmıştır. İstatistik işlemlerde parametrik ölçümler tercih edilmiş ve gruplar arasında bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Anlamlandırmaya dayalı uygulamada deney grubu yönünde fark bulunmuş ve deney grubunun daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Dikkat stratejisine dayalı ikinci uygulamada ise düşük düzeyli de olsa deney grubu yönünde bir eğilim bulunmuştur.

Keywords

Piyano eğitimi, anlamlandırma stratejileri, dikkat stratejileri.

Read:1477

Download: 708