SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA VE KÜLTÜREL MİRAS İLİŞKİSİ: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABLE PLANNING AND CULTURAL HERITAGE: A THEORETICAL ASSESSMENT FRAMEWORK

Author : İsmet OSMANOĞLU
Number of pages : 364-380

Summary

Kültürel/kentsel mirasa sahip şehirlerin, kent planlarında sürdürülebilir planlama için kültürel mirasın korunmasını gerekli bir amaç olarak algılaması koruma açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu süreç, kültürel mirası koruma programının sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar tecrübelerimiz kültürel mirası koruma planlamasının, sürdürülebilir planlama çalışmalarına olumlu katkıları olduğunu göstermiştir. Bu da ancak doğal ve kültürel mirasın önemli faktörlerini planlama vasıtasıyla, korumak ve geliştirmekle mümkündür. Sürdürülebilir kentsel gelişim ile bağlantılı olarak çevrenin korunması, kültürel / kentsel miras, doğal miras, kültürel peyzaj gibi konuların da canlandırılması, mirasın geleceği için olumlu bir gelişmedir. Bu çalışmada, teorik bir değerlendirme çerçevesi oluşturulacak ve bu çerçeve, çevresel ve kültürel mirası korumayı amaçlayacaktır; miras ise sosyo - kültürel ve ekonomik kaynak, ekolojik ve sosyal değer olarak kabul edilececektir. Bu çalışmaya göre, çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel bileşenleri içeren sürdürülebilir planlama, aynı zamanda kültürel varlıkların sürdürülebilirliğini de sağlamayı amaç edinmelidir. Sürdürülebilirlik verilerinin kullanımı bu planlama sürecinde kaçınılmazdır. Bu çerçevede yapılan bu çalışmada, sürdürülebilir kentleşme için önemli bir araç olarak sürdürülebilir planlama ele alınmakta ve bu kavramın kültürel mirasın korunması ve yeniden değerlendirilmesini içermesinin gereklililiği tartışmaya açılmaktadır. Bu teze göre, kültürel mirasın tanımı gereği sürdürülebilirlik için önemli bir kaynak teşkil etmekte ve bu mirasın içeriği sürdürülebilir kentleşme planlaması açısından önemli bir katkı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, konu bu tez çerçevesinde ele alınacaktır.

Keywords

Kültürel Miras, Koruma, Sürdürülebilir Kentleşme, Sürdürülebilir Planlama, Değerlendirme Çerçevesi

Read:855

Download: 310