ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL İFŞA NİYETİNE ETKİLERİ VE İŞ STRESİNİN ARACILIK ROLÜ: KAYSERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION ON WHISTLEBLOWING AND THE INTERMEDIATE ROLE OF JOB STRESS: A RESEARCH ON KAYSERI HEALTHCARE EMPLOYEES

Author : Muhammed BELLEK - Ebru AYKAN
Number of pages : 247-264

Abstract

İşletmeler sadece bir dizi politika ya da prosedür, bir fabrika ya da makine parçalarından değil, aynı zamanda bireyler ve sistem arasındaki ilişkilerden meydana gelmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında önemli birer sosyal sistem olan işletmeler bu ilişkileri etkin yönetebilmek için tüm faaliyetlerinde çalışanlarının adalet algılarını ve bu algılar sonucu ortaya çıkabilecek pozitif ya da negatif davranışsal durumları da hesaba katmak durumundadır. Bu bağlamda yapılacak çalışmanın temel amacı örgütsel adalet, örgütsel stres ve örgütsel ifşa kavramlarını teorik olarak inceleyerek, sağlık çalışanlarının iş yaşamlarındaki adalet algıları ile örgütsel ifşa davranışına bakış açıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu ilişkide iş stresinin nasıl bir rol oynadığını keşfetmektir. Bu amaca ulaşabilmek için özel ve kamu hastanelerinde çalışan bireylere anket çalışmaları yapılmıştır. Yapılan araştırmalar ile çalışanların örgütsel adalet algıları, ifşa niyetleri ve stres seviyelerine ilişkin veriler toplanmıştır. İş stresinin, örgütsel adalet algısı ve ifşa niyeti ilişkisinde kısmi aracılık etkisi gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Örgütsel Adalet, Örgütsel Stres, Örgütsel İfşa, Sağlık Çalışanları

Read:1063

Download: 479