ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION THE HOPELESSNESS LEVEL OF PARENTS WITH DISABLED CHILDREN

Author : Huriye Demet CABAR - Birsen ALTAY - Esra SARAÇOĞLU
Number of pages : 53-67

Summary

Amaç: Bu çalışma, engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı türde olan çalışma, Sinop ilinde bulunan özel eğitim merkezlerinde Şubat-Nisan 2016 tarihlerinde yapılmıştır. Örneklem seçimine gidilmeden tüm engelli çocukların ebeveynlerinin tamamına ulaşılması hedeflenmiş, iletişim kurulabilen, katılmaya gönüllü 130 ebeveyn çalışma kapsamına alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin hesaplanmasında standart sapma, ortalama, frekans dağılımı, ki-kare testleri kullanılmıştır. Bulgular: Engelli çocukların %44,6’sı kız, %55,4’ü erkektir. Çocukların %23,8^nin zihinsel engeli, %22,3’nin işitme engelli, %20,8’nin yaygın gelişimsel bozukluğu olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin %31,5’inin engeli olan başka bir çocuğu olduğu ve %48,5’inin engelli çocuğunun geleceğinden umutlu olduğu saptanmıştır. Beck Umutsuzluk Ölçeği toplam puan ortalaması 10,43±2,42 olarak saptanmıştır. Sonuç ve Öneri: Çalışmada engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin umutsuzluk düzeyleri orta derecede bulunmuştur. Engelli çocuğa sahip olan ebeveynlere destekleyici yaklaşımlarda bulunulmasının; ailelerin umut düzeylerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Engelli çocuklar, umutsuzluk, ebeveyn

Read:1259

Download: 655